Home > Routes

Ethnic folk customs tour

By (chinadaily.com.cn)
2014-08-25

Nanning (or Liuzhou) — Xiajian River and Third Sister Liu's hometown (Yizhou) — Third Sister Liu's Residence — Zhuanggulao Ethnic Village — Xizhu Temple — Gulong River Float — Great Waterwheel Scenic Spot — Jinlang Bay — Fenghuangshan Bullhorn Village Waterfall Scenic Spot (Huanjiang) — Mulun National Nature Reserve — Kama Reservoir Scenic Spot (Luocheng) — Mulao Ethnic Museum — Wuyang River Scenery — Rongshui.

Bama Yao autonomous county has been honored as “China’s longevity village”.